Hokes Bluff v. Oneonta, October 4, 2012 - alexchaney