Hokes Bluff v. Sardis, November 2, 2018 - alexchaney