Hokes Bluff v. Munford, October 12, 2012 - alexchaney