Hokes Bluff vs Glencoe, March 20, 2010 - alexchaney