Hokes Bluff v. Sand Rock, November 17, 2014 - alexchaney